લેખક બનવાની પાયાની જરૂરિયાતો કઈ?

અહીં મેં દોસ્ત હિરેન સાથે ૩૦ મિનીટ લાંબી વાતો કરી છે. સીધા વિડીયો પર જઈને જોઈ શકો તો બેસ્ટ :

What your body needs?

 • Fitness (Running, Cycle)
 • Focus (3-4 hours of focus on writing everyday)
 • Endurance – ટકાઉ શક્તિ (Training your muscles to do, improve, repeat)
 • Persistence (Ability to not give up in few days/months/years) (Understanding of JOB)

What your mind needs?:

 • Common sense (Improve by reading. With company of better human)
 • Reading (Diverse. Deep. ચક્રવૃદ્ધિ/Compounding effect of reading)
 • Imagination (Source: Reading) (Improve by writing) (Tell stories to children) (Great films) (Travelling)
 • Curiosity
 • Basic vocabulary and Grammar skills (Source: Deep Reading)
 • Ability to kill reader while writing
 • Ability to remove nonsense from writing

What your soul needs?:

 • Humility (નમ્રતા. મૂઠી ઉંચી માનવતા. ભ્રષ્ટાચાર આદરનારો લેખક ન બની શકે)
 • Truthfulness (It upsets. It opens new world)
 • Love (Immense love for living a moment. Observing life unconsciously. Being self.)
 • Courage (of imagining and telling story.)
 • Resilient (Critics, Rejections at publishing, Self-critic)
 • Compounding at soul (Charlie Munger, Warren)
 • Outsider (Not being part of any group)
 • Basic understanding of drying and dying

Please Comment on this!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s