એમના ત્રીસ વરસનું સિક્રેટ…

જસ્ટ પાંચ મિનીટ પહેલા જ જમતા-જમતા મેં મારા બાપુજીને (પપ્પાને) મિસ્ડ કોલ કર્યો. તેમનો સામેથી ફોન આવ્યો. તે પણ જમતા હતા એટલે મારા બા ને (મમ્મીને)ફોન આપ્યો.
Me: છોકરો ભુલાઈ ગયો લાગે છે. આજે સવારનો ફોન કેમ ના કર્યો?
Baa: ના ભાઈ…તારા બાપુજીને હમણાં પરાણે જમવા બેસાડ્યા. આજકાલ તારો ફોન ના આવે એ પહેલા જમવાની ના પાડી દે છે.
(મનમાં બાપુજીને એક ટાઈટ હગ કરવાનું મન થયું. મનમાં બીજો વિચાર: મેં ક્યારેય આવું કર્યું?)
Me: તો બા…તમે જમી લીધું?
Baa: ના. મારે તો આજે ગુરુવાર છે.
Me: હવે આ ઉમરે વાર રહેવાથી વજન નહી ઉતરે બા.
Baa: વજન ઉતારવા નથી રહેતી.
Me: તો?
Baa: ઉપવાસનું કારણ કોઈને ન કહેવાય.
Me: બા…કારણ મને ખબર છે…એક: હું વહેલા છોકરીઓ જોવાનું ચાલુ કરું એ માટે…અને બીજું: મને સારી છોકરી મળે એ માટે. (મને પાક્કી ખબર છે. આ માટે એ શનિવાર રહે છે)
Baa: ના ના…આતો તારા બાપુજીને હમણાં હાથ દુ:ખતો એ માટે ગુરુવાર માન્યા છે.
Me: તો મારા બાપુજીએ તમારી કમર દુ:ખતી એના માટે ક્યારેય કોઈ વાર માન્યો? (મારી અંદરનો ફેમિનીસ્ટ બોલ્યો!)
Baa: હાસ્તો…હજુ થોડા દિવસ પહેલા જ સતાધાર ચાલીને ગયા હતા.
(બાપુજીને બીજી વાર ભેંટી પડવાનું મન થયું.)
Me: તમને લાગે છે કે આ માનતા-બાધાઓથી દુનિયામાં કે શરીરમાં કઈ બદલવાનું છે બા?
Baa: રોગ મટે કે ના મટે…તારા બાપુજીએ મારા માટે માનતા માનીને જે ભાર લીધો એને ભરવા માટે વાર રહેવો જોઈએ એવું મને લાગે છે. એ ચાલીને સાઈઠ કિલોમીટર જાય તો મારે છ ગુરુવાર રહેવા જ જોઈએ. (હવે મને બા ને વળગી પડવાનું મન થયું!)
Me: બંને સમજીને કોઈ માનતા-ઉપવાસ ન કરો તો?
Baa: એટલી બધી સમજણ નથી જોઈતી. અમારે તો આમ જ ત્રીસ વરસ એકબીજા માટે ક્યારેક-ક્યારેક ભૂખ્યા રહીને નીકળી ગયા છે.
Me—-Speechless—-Tears….

Advertisements

One thought on “એમના ત્રીસ વરસનું સિક્રેટ…

Please Comment on this!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s